ลิขสิทธิ์นี้เป็นของแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง,2561