รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้า การโรงแรมฯ และเครืองมือกล

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ยอดสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561 ยอดสรุป ณ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

จำนวนผู้สมัครเข้าศึก

Read more

การสอบวัดแววเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประจำปีการศึกษา 2561

งานวัดผลและประเมินผล

Read more