หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วย สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

               1.  สาขาวิชาเครื่องกล

                          สาขางานยานยนต์

               2.  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

                         สาขางานเครื่องมือกล

               3.  สาขาวิชาโลหะการ

                          สาขางานเชื่อมโลหะ

               4.  สาขาวิชาพณิชยการ

                         สาขางานการบัญชี

                         สาขางานการขาย

                         สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               5.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                         สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                         สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

               6.  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                        สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

**********************************************************************