หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

               1. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

2. สาขาวิชาเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขาเทคนิคเครื่องลการเกษตร

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

สาขางานเทคนิคโลหะ

4. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

6. สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานบัญชี

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

9. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

สาขางานบริหารอาหารและเครื่องดื่ม

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

**********************************************************************