ข้อมูลคณะครู
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

 

ตำแหน่ง จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 เอก โท ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
ชา หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1.ข้าราชการครูผู้สอน
   แผนกวิชาการบัญชี 2 2 1 1 1 1
   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 1 1 1
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 4 1 5 3 1 1 1 4
   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 1 1 1
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 1 1 1
   แผนกวิชาช่างยนต์ 1 1 1 1
   แผนกวิชาการโรงแรมฯ 1 1 1 1
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 1 1 1 1
รวมข้าราชการครูผู้สอน 11 5 16 5 2 3 2 2 5 11
2.ครูผู้ช่วย
    ครูผู้ช่วย
รวมครูผู้ช่วย
3.ครูจ้างสอน
   ครูพิเศษสอน 20 12 32 32
รวมครูจ้างสอน 20 12 32 32
รวมทั้งสิ้น 31 17 48 5 2 3 0 2 2 0 5 43 0