คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง


นายภูวดล  มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง

 

 

 


นายวิชิต กิตติรัตนกรกุล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 


นางสาวสงัด เสือชุมแสง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

 


นายทรงศิลป์ คงพลปาน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร