คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง


นายภูวดล  มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง

 

 

 

 

 

นายทรงศิลป์ คงพลปาน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

 

นางสาวสงัด เสือชุมแสง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

 

 

นายทัคค์  สุขแก้ว

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธวัลรัตน์  ผงทอง

ตำแหน่ง : –
ปฏิบัติหน้าที่ : รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา