วิสัยทัศน์   พันธกิจ ปรัชญา
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง  สถานศึกษาพอเพียง  มุ่งผลิตนักเรียน  นักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานวิชาชีพ  สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน

อัตลักษณ์

จิตสาธารณะนำทักษะพัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์

สถานศึกษาเพื่อชุมชน

คุณธรรมอัตลักษณ์

ซื้อสัตย์  มัวินัย  สามัคคี

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
2. เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามมาตรฐานองค์การวิชาชีพ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
5. จัดตั้งศูนย์การพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพของชุมชน

ปรัชญาวิทยาลัย

ทักษะล้ำ นำเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ค้ำจุนสังคม

 

***********************************************************