ประวัติความเป็นมา


วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการเปิดสอนวิชาชีพแก่นักเรียนและบุคคล ผู้สนใจทั่วไป ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายณรงค์ เลียมไธสง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายสุนันท์ วาณิชยการ นายกเทศมนตรี นายเลื่อน โสขวัญฟ้า หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนางรอง นายมุนี อุไรรัมย์ อาจารย์โรงเรียนนางรอง และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ช่วยดำเนินการจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่18 พฤษภาคม 2538 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

ในปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ในปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาบัญชี

ในปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง

วิทยาลัย ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรุ่นแรก

ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องมือกล

ในปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์

ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานการโรงแรม

ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคโลหะ

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยฯจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง เป็น “ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ” จากกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ