เอกสาร / แบบฟอร์ม


งานบุคลากร

 

1. คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan ) ดาวน์โหลด
2. เอกสารหลักฐานการอบรม ดาวน์โหลด

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร


งานครูที่ปรึกษา

 

คำสั่งโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา  1 /2561 ดาวน์โหลด