คำสั่งฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ลำดับ ชื่อคำสั่ง านเจ้าของคำสั่ง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 งานครูที่ปรึกษา 
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานแนะแนวการศึกษา