ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยงานทะเบียน