ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายณรงค์     เลียมไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2536 – 2539
2 นายสุรศักดิ์    อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2539 – 2544
3 นายสวาสดิ์     ตอพล ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2544 – 2546
4 ว่าที่ร้อยตรีเดชา   โพธิ์งาม ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2546 – 2547
5 นายระเบียบ     เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2547 – 2553
6 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2553 – 2558
7 นายสง่า  แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2558 – 2560
8 นายภูวดล  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2560  –  ปัจจุบัน