เปิดบ้านตอนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เปิดบ้านตอนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานตาม “โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561” โดยนายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนางรองมีความยินดีและให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างดี