ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครูพิเศษสอน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง กำหนดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของครูพิเศษสอน โดยให้ส่งแฟ้มสะสมผลงานในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง