การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษา 2562

องค์การนักวิชาชีพในอ

Read more

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2561

องค์การนักวิชาชีพในอ

Read more

การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู

Read more

การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

Read more

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 7 สิงหาคม” ณ ศาลจังหวัดนางรอง

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

ทีมโครงการวิทยาศาตร์

Read more

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐก

Read more

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดให้มีการเปิดบัญชีให้กับนักเรียน นักศึกษาฟรี

งานกองทุนเงินให้กู้ย

Read more

โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ และวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๑

กองลูกเสือวิสามัญ วิ

Read more