การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

Read more

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐก

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 14 กรกฎาคม 2561

งานพัฒนาหลักสูตรการเ

Read more

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

ผลการดำเนินโครงการอบรมสถานศึกษาพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

Read more

คณะบุคลากร วท.นางรอง ศึกษาดูงานแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง ณ วษท.มหาสารคาม

นายวิชิต กิตติรัตนกร

Read more

การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาชิกร้านค้าสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ร้านค้าสหกรณ์ วิทยาล

Read more