งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดให้มีการเปิดบัญชีให้กับนักเรียน นักศึกษาฟรี

งานกองทุนเงินให้กู้ย

Read more

การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการและมอบทุนการศึกษา/โครงการพี่สอนน้อง โดยบริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ว

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 14 กรกฎาคม 2561

งานพัฒนาหลักสูตรการเ

Read more

โครงการแหล่งเรียนรู้การทำขนมทองม้วน และการนิเทศธุรกิจขนมทองม้วน ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ

Read more